%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d8%a8%d8%a7-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa

تلفن ۰۲۱۴۴۴۸۵۷۵۳

تلفن همراه : ۰۹۱۲۴۳۰۱۴۱۷

دورنگار : ۰۲۱۴۴۴۸۵۷۶۶

پست الکترونیکی : peim@peim-co.com